Reklamačný poriadok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom

kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle

platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od

predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého poškodenie zavinili

predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6. Právo na záruku zaniká v prípade, že

a. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými

a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,

technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežne opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním

tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo

osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo

k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistnú zásielku.

10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru

vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak

nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu

s dokladom o vybavení  reklamácie.

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dni od začiatku reklamačného

konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru

najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia

reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu

vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od

kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas.

O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy

vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané

náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci

právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)

c. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo

na výmenu tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo ma kupujúci

aj sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná

na reklamáciu.

d. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skonči reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného

tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia

alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné

skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame

kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi

prehlasujete že obal je nepoškodený.

3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak

sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou

o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní

odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie

alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských

sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná

oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-

riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených

subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na

podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line,

ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde

spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok ,

a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia

kupujúceho.