Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode  www.wearkids.sk ,

ktorého prevádzkovateľom je Katarína Tomková – Wear kids, so sídlom Sabinov, Fraňa

Kráľa č. 38, IČO: 40874532, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu

Prešov,751-16806, email: shop@wearkids.sk. tel. č.: +421904522947

Prevádzkovateľ  je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej

strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny

poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa

vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky

zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č.

22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou

stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.

513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára

dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná

v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej

mene alebo na jej účet..

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy

nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke

www.wearkids.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". Po ukončení

nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na "Nákupný košík", skontroluje jeho

obsah a klikne na tlačidlo "Pokračovať", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému

splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.wearkids.sk sú

záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito

obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním

objednávky.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej

stránke www.wearkids.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím

objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email

kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú

zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na

základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto

obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky

túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane

predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany

zrozumiteľnom, jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých

ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci

viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je

uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je

uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...),

ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné

predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom:

  •  platba na dobierku
  •  prevodom na účet
  •  platobnou kartou (GP WebPay)

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, vzhľadom k tomu, že dodacia

lehota je u každého produktu odlišná, je vždy uvedená u každého produktu jednotlivo.

Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 14.00 v pracovný deň, je expedovaný

najneskôr nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa

prijatia objednávky.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci

pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do dvoch

pracovných dní odo dňa prijatia platby.

Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „na objednávku“, v tomto prípade je možné

kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného

tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo strany

kupujúceho vznikne kúpna zmluva.

 

Ceny za dodanie sú:

Kuriér  (Platba kartou alebo bankovým prevodom) (1 EUR)

Kuriér  + dobierka (4 EUR + 1 EUR)

Osobný odber (0 EUR)

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na

predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,

neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný

list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo

názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a

podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list

neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci

poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí

predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,

množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným

technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak

sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný

kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní

túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo

produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je

zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše

s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho, za účelom dohodnutia

ďalšieho postupu.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho,

že je zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s

vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci

môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti

veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na

cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady

vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať

ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci

nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne

užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia

vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie

reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí

lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na

výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného

konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej

odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú,

začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci

vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na

výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na

odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho

zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci 

zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné

posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace

účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže

reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba

neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia

reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace

účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie

je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však

spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí

doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do

obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne

záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

 

Katarína Tomková – Wear kids

Fraňa Kráľa slobody č. 38

083 01 Sabinov

email: shop@wearkids.sk. 

telefón: +421904522947

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s

uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych

dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na

odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email,

formulár a pod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred

začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr

v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je

predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu

zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo

za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo

služby(vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre

doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné

náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob

doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom

prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle

k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ

na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára

na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa

odstúpenia zaslať tovar späť na adresu predajne:

Katarína Tomková – Wear kids

Fraňa Kráľa slobody č. 38

083 01 Sabinov

email: shop@wearkids.sk. 

telefón: +421904522947

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na

odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom

potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní

od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ

zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú

čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ

zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so

spotrebiteľom.

 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia

si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v

dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy,

vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto

spôsobenej škody.

 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,

ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na

odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom

trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného

na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne

zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,

pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu

cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal

predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj

iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli

uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo

tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh

alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal

rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh

nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom

automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s

činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto

služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie

začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,

že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci

porušil jeho práva.

Ak predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo

dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu;

možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v

sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia

sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť

spor vyriešiť komunikáciou s predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška

poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur.

Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú

obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom

sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-

spotrebitelskych-sporov/146987s).

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na

podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár

(http://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať

prostredníctvom Európskej platformy RSO  (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm)

podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája

2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR

SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle

subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Poskytnutím týchto informácií si predávajúci plní svoju informačnú povinnosť vyplývajúcu z

§ 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné,

pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto

zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom

alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o

ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a

súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred

odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov

v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného

nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla

predávajúceho alebo na email : shop@wearkids.sk. Osobné údaje kupujúcich

prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia,

ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia

tovaru kupujúcemu.

 

Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná

na požiadanie.

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná

inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 , odbor výkonu dozoru tel. č. : 051/7721597, fax. č.: 051/7721596.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-

podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach

www.wearkids.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne

prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných

podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2020.