Informácie ochrana osobných údajov pri nákupe v internetovom obchode

www.wearkids.sk

Predávajúci  Katarína Tomková – Wear kids., so sídlom Fraňa Kráľa č. 38, Sabinov 083

01, IČO: 47589841, (ďalej aj „Katarína Tomková -Wear kids“ alebo „predávajúci“ )

prevádzkuje internetový obchod na stránke www.wearkids.sk ( ďalej primerane „web

shop“  alebo „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar.    

 

Pri prevádzke  e-shopu tak predávajúci  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné

údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko,

ulica, číslo, psč, obec, krajina, e-mail, telefón, kód darčekovej poukážky, prípadne číslo

zákazníckej karty, prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru (napr. podpis). 

 

Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia

tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop

a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné

kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje

uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi

predpismi.

 

Katarína Tomková -Wear kids je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných

údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:

Katarína Tomková – Wear kids, Fraňa Kráľa č. 38, Sabinov 083 01,

e-mail: shop@wearkids.sk ; tel: +421904522947

Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke www.wearkids.sk v sekcii

Ochrana osobných údajov. 

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom

spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej

primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj

zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom

týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste

zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to

pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu

objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené

účely v nevyhnutnom rozsahu.

  

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom

spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu

spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Katarína

Tomková – Wear kids ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web

shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom

ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky

tovaru, vrátane doručovania tovaru. 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Katarína Tomková – Wear kids prístup k osobným údajom týkajúcim

sa Vašej osoby,

c)     na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov, 

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie

o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané

od Vás,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na

ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše

právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Katarína Tomková – Wear kids,

zaslaním e-mailu na adresu shop@wearkids.sk, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre

Vás najdostupnejšia.  Zo žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete

využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej

spokojnosti. 

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa

Nariadenia ani Zákona. Vaše osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi

o Zákazníckej karte babyceremony.sk tak, aby ste mohli pri nákupe uplatniť benefit z

niektorých akcií, ktorú predávajúci priebežne vykonáva. Ukladá sa nám povinnosť

poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených

právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel

ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. 

Katarína Tomková – Wear kids

Ustanovenia Katarína Tomková – Wear kids o ochrane osobných údajov

poskytovaných pre účely marketingu

Katarína Tomková – Wear kids, so sídlom Fraňa Kráľa č. 38, Sabinov 083 01, IČO:

47589841/ ďalej aj „Katarína Tomková – Wear kids“ / umožňuje posielanie newslettrov a

iných reklamných oznámení na základe udeleného súhlasu žiadateľa. Aby ste mohli

dostávať takéto oznámenia, je potrebný  Váš súhlas so získavaním a spracúvaním

Vašich osobných údajov, ktorými je e-mailová adresa.

Vaše osobné údaje pre účely marketingu môžete poskytnúť a vyplniť  najmä na predajni

Wear kids alebo vyplnením Registračného formulára, ktorý nájdete na stránke

www.wearkids.sk. Vami poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich

zmenu nám oznámte. 

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia  EU

2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“). Na ochranu osobných údajov

sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej

„Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely

marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia  poskytnúť, pretože bez 

toho nie je možné  posielať newslettre. Vaše osobné údaje budeme využívať na

nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné

kedykoľvek odvolať.

Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie za účelom posielania

newslettrov, reklamných oznámení a informácií,  zasielania ponúk tovarov a služieb

poskytovaných zo strany Katarína Tomková-Wear kids, adresovania osobitných ponúk,

realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov zo strany Katarína Tomková-Wear

kids. a jej partnerov.

Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a

zasielaní týchto oznámení a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov.

Takýmito osobami sú najmä zamestnanci marketingu, vedúci predajne a zmluvní partneri

Katarína Tomková-Wear kids z oblasti informačných technológií, ktorí sa podieľajú na

príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení.

Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne

prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú  lehotu ich uchovávania. 

Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

 

Podľa Nariadenia máte právo:

a)     kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

b)     požadovať od Katarína Tomková-Wear kids prístup k osobným údajom týkajúcich

sa Vašej osoby,

c)     na opravu osobných údajov,

d)     na vymazanie osobných údajov

e)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)      namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

g)     na prenosnosť osobných údajov,

h)     byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie

o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

i)       podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na

ochranu osobných údajov.

Týmto právam zodpovedajú naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnení podľa písm. a)

až h) môžete uplatniť zaslaním žiadosti do sídla Katarína Tomková-Wear kids, zaslaním

e-mailu na adresu shop@wearkids.sk, doručením žiadosti na ktorúkoľvek z predajní

Katarína Tomková-Wear kids, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás

najdostupnejšia.  Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete

využiť. 

Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a

kontaktné údaje:

Katarína Tomková-Wear kids, Fraňa Kráľa č. 38, Sabinov 083 01,

e-mail: shop@wearkids.sk.sk; tel: +421904522947

Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke www.wearkids.sk v sekcii Ochrana

osobných údajov. 

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné

informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej

spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak

zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.  Nevykonávame automatizované individuálne

rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona, prípadnú zmenu Vám

oznámime. 

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným vyjadrením

súhlasu/odškrtnutím políčka v časti formulára/poľa Katarína Tomková-Wear kids

pre zasielanie newslettrov udeľujete Katarína Tomková-Wear kids súhlas so

spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok.  

Ochrana osobných údajov - Informácia k právnej úprave od 01.05.2020